Energy Kitchen Café-Bar.

Energy Kitchen Café-Bar nach Umbau 2019.